WinVask -  Faktura

Lisensbetingelser

Lisensbetingelser

Previous topic Next topic  

Lisensbetingelser

Previous topic Next topic  

 

WinVask avtaler >Generell informasjon > License Agreement

 

Ved installasjon eller bruk aksepterer bruker/forhandler følgende lisens avtale:

 

Lisenstaker har en IKKE-eksklusiv rett til å benytte den lisensierte programvare på de nedenforstående betingelser. Det er en forutsetning at full betaling i.h.t avtale/prisliste ¨

finner sted.

 

Bruksretten vil termineres øyeblikkelig dersom programvare og/eller dokumentasjon videreformidles, delvis eller i sin helhet. Lisensiert programvare kan kun kopieres for arkivering eller sikkerhetskopi.

 

Den tilhørende dokumentasjon/Brukermanual kan ikke kopieres delvis eller i sin helhet av lisenstaker/forhandler  uten at skriftlig samtykke fra Industri Software asA.S foreligger.

 

Produktet kan kun installeres på det antall maskiner som lisens (I henhold til faktura fra leverandør) tillater. Leverandøren innestår for at media og dokumentasjon er fri for fysiske skader, og at programvaren er forsvarlig overført til media. Om disketter eller dokumentasjon er skadet ved levering, vil leverandøren erstatte materialet. Dette begrensede ansvar gjelder for krav fremmet innen 30 dager fra kjøpstidspunktet.

 

Industri Software asA.S gir ingen garanti, med unntak av ovennevnte, verken uttrykkelig eller implisitt, om produktet, produktets ytelse eller produktets tjenlighet for spesielle formål. For eksempel garanteres det ikke for uoverstemmelser mellom programvare og dokumentasjon, eller feil i produktet.

 

Skulle lisenstaker oppdage feil som påvirker bruken av programvaren, og lisenstaker underretter Industri Software asA.S om feilen i løpet av garanti tiden, skal Industri Software asA.S , innenfor rimelighetens grenser bevirke til å rette opp den delen av programvaren som ikke er i samsvar med spesifikasjonene, enten ved rettelse ved nye utgaver, under forutsetning av at mangelen på samsvar ikke skyldes noen endring eller tilføyelse av programvaren utført av noen annen part enn leverandøren, eller skyldes uriktig bruk, misbruk eller forvansking av programvaren.